Årsrapport
2020

Les rapporten
175
I 2020 hadde Norec 175 partnarar.
337
I 2020 hadde Norec 337 deltakarar
Sjå video

Sjefen har ordet

- 2020 var eit annleis år. Og av alle ting vi lærte, så er det at samarbeid trumfar åleinegong meir enn nokon gong.

175
I 2020 hadde Norec 175 samarbeidspartnarar. I eit år der fysisk utveksling var umogeleg, klarte dei fleste av våre partnarar å finne nye, innovative måtar å samarbeide på.

Prosjekt

Gjensidigheit er ein overordna verdi og ei rettesnor for alle prosjekt vi støttar. Gjensidig partnarskap betyr at alle både bidreg og får noko ut av det.

Utveksling i eit omstillingsår

Moglegheitene i dei digitale verktøya er for verdifulle, til at vi kan ta til takke med verda slik den var

Norec har tatt viktige grep i eit omstillingsår

1

DIGITALT KVANTESPRANG

I 2020 tok Norec og våre partnarorganisasjonar eit digitalt kvantesprang. I løpet av få veker gjorde vi alt arbeid digitalt. Omstillinga har gjort Norec betre rusta til å levere fleire og betre digitale tenester – også etter at pandemien er over.

— Marit Bakken, avdelingsdirektør program
2

UTVEKSLING PÅ NYE MÅTAR

I eit år der fysisk utveksling vart umogeleg over natta, klarte 64 av 70 partnarskap å halde fram samarbeidet på nye og innovative måtar. Norecs prioritet var å sikre at viktige aktivitetar kunne halde fram, og at partnarskapa kunne finne gode løysingar i fellesskap. Vi er mektig imponert over korleis dei handterte oppgåva.

— Tor-Øyvind Rand, programrådgivar
3

TETTE PARTNARSKAP

Vi såg betydninga av årelange partnarskap, og korleis dei stilte opp for kvarandre då verda plutseleg endra form. Vi var vitne til samarbeid på så mange ulike måtar; enten ved å dele beskyttelsesutstyr eller å finne felles løysingar på utfordringar som oppstod undervegs.

— Anne Lise Bekjorden, seksjonsleiar verksemdstyring
4

DIGITALE KURS

I mars 2020 hadde vi 700 deltakarar på utveksling. I løpet av få veker utvikla kursseksjonen eit digitalt tilbod som erstatta det fysiske kurset for heimvende deltakarar. 101 deltakarar har deltatt på dette i løpet av året. Sjølv om digitale kurs aldri kan erstatte det fysiske møtet mellom deltakarar, er det blitt eit godt supplement i Norec si verktøykasse.

— Joseph Chileshe, kursrådgivar
5

NYTT E-LÆRINGSSYSTEM

Vi har omfamna mogelegheitene som finst i digitale system. Alle kursrådgivarane våre har økt sin digitale kompetanse, og vi har utarbeidd eit online e-læringssystem. Denne er klar til bruk januar 2021, og vil vere ein viktig kanal for formidling av kompetanse til og mellom partnarskapa.

— Alessandra Tempini, kursrådgivar
6

FULLE WEBINAR

Vi arrangerte våre første webinar! Over 100 personar deltok for å lære meir om mangfaldsleiing og integrasjon av utanlandsk arbeidskraft på arbeidsplassen. Norec har også aktivt delteke og presentert på ei rekke digitale arrangement – for å vise korleis utveksling bidreg til endring og utvikling.

— Linn-Helen Evensen, dokumentkontroller
7

NYE NETTVERK

Vi møtte 40 nye potensielle partnarar, som er klare til å starte si kompetanseutveksling når verda opnar att. Sidan Norec flytta til Førde i 2018 har nettverksavdelinga i Norec møtt meir enn 200 verksemder i inn- og utland. I 2020 retta vi oss mot aktørar innan hav, klima og miljøvern, som er prioriterte område i norsk utviklingspolitikk. Dette året vart møteforma digital, som gjorde det mogeleg å møte enno fleire aktørar som kan ha nytte av Norec sine tenester.

— Tormod Nuland, seniorrådgivar nettverk
8

LÆRE OG LÆRE BORT

I løpet av 2020 har vi vist fram Norecs metode om gjensidig utveksling i mange forum. Som eit kompetansesenter for utveksling er det vår oppgåve å både lære av andre sine praksisar og lære bort det vi er gode på. Totalt har Norec bidratt i ti eksterne evalueringar og rapportar i regi av internasjonale NGOar og multilaterale organisasjonar.

— Pablo Dourojeanni, programrådgivar
9

DIGITAL UTVEKSLING

Kven seier at utveksling berre må vere fysisk? For første gong i historia tilbyr Norec digital utveksling. Vi har allereie mottatt 58 søknader for ulike typar kompetanseutveksling i 2021, og vi gler oss til å sjå resultata av desse prosjekta.

— Jonas Lillemoen Skaalerud, programrådgivar
10

NY OPPGÅVE

Vi har blitt tildelt ei ny, spennande oppgåve. Frå 1. april overtek Norec å fasilitere rekruttering av norske spesialistar og praktikantar til FN-systemet og andre internasjonale organisasjonar. Kor spennande er ikkje det!

— Maiken Aa. Solbakken, kommunikasjonsrådgivar

Sjå alle høgdepunkt her

Norec - eit kompetansesenter

Norec er eit kompetansesenter for internasjonal utveksling. Vi genererer og deler kunnskap om utveksling til potensielle partnarar og søsterorganisasjonar. På denne måten kan vi bidra til bedre resultat i utvekslingssamarbeid.

ARRANGEMENT
Vi presenterer Norec sine resultat i internasjonale fora
Les meir
RAPPORTAR
Vi bidreg aktivt i forsknings- og rådgivnings­oppdrag
Les meir